Klub Sportów Walki - Walhalla - Mińsk Mazowiecki
WALHALLA FIGHT CLUB
Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 178 , tel. 692-410-323

Regulamin Klubu

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Z usług Walhalla Fight Club zwanego dalej "Klubem" mają prawo korzystać osoby, zwane dalej "Klientami", które zapoznają się i zaakceptują regulamin Klubu oraz złożą Deklarację członkowską i własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych,
 2. Przed skorzystaniem z usług Klubu należy dokładnie się zapoznać się z Regulaminem. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich rodzajów karnetów sprzedawanych przez Walhalla Fight Club. Regulamin obowiązuje również, użytkowników kart Multisport, Fitprofit i podobnych. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od jego przestrzegania!
 3. Klientem Klubu może zostać każda osoba, która wypełniła umowę na zajęcia. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do instrukcji zaleconych przez instruktora bądź obsługę Klubu.
 4. Dzieci poniżej 16 roku życia mają bezwzględny zakaz korzystania z urządzeń Klubu oraz wstępu na salę ćwiczeń bez zgody instruktora.
 5. Na terenie Klubu mogą ćwiczyć jedynie osoby, które posiadają Kartę Członkowską i aktualny abonament lub które wykupiły wejście jednorazowe zgodnie z obowiązującym cennikiem,
 6. Karta Członkowska upoważnia do wejścia do Klubu wyłącznie osobę wskazaną na tej karcie. Klub zastrzega sobie prawo do kontroli tożsamości osoby posługującej się Kartą Członkowską. Udostępnienie Karty Członkowskiej osobom nieupoważnionym, będzie skutkować wykluczeniem z Klubu, bez prawa ubiegania się o zwrot wpłaconych opłat,
 7. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach oraz w innych pomieszczeniach Klubu,
 8. Rzeczy pozostawione po zajęciach w szatni lub na terenie Klubu będą na bieżąco usuwane,
 9. Obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz środków dopingujących,
 10. Nie wolno przebywać osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
 11. Za dewastację rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient odpowiadał będzie prawnie lub finansowo,
 12. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do zasad korzystania z Klubu. Naruszenie wyżej wymienionych zasad upoważnia Klub do odstąpienia od umowy świadczenia usług w trybie natychmiastowym,
 13. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy członkowstwa bez podania przyczyny, lub w szczególnych sytuacjach związanych z rażącym nieprzestrzeganiem regulaminu wycofać je,
 14. Do sterowania sprzętem RTV, klimatyzacją itp. Uprawniony jest tylko pracownik Klubu,
 15. Aby uzyskać Fakturę za usługi świadczone przez Klub, prosimy o pozostawienie pełnych danych odbiorcy. Faktury wydawane będą w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi – do odbioru w recepcji Klubu,
 16. Każdy członek Klubu ma obowiązek stosować się do niniejszego regulaminu. Pracownicy Klubu sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu,
 17. Wszelkie skargi należy kierować bezpośrednio do Managera Klubu,
 18. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie,
 19. Regulamin Klubu obowiązuje od 3.09.2009 r.

§ 2.Osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do:

 1. Zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu (uzyskanie informacji od personelu klubu) przed przystąpieniem do jego używania,
 2. Odkładania używanego sprzętu na miejsce dla niego przeznaczonego,
 3. Przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do osób współćwiczących, w szczególności obowiązuje zakaz krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, rzucanie sprzętu bezpośrednio na maty,
 4. Powstrzymania się od zachowania mogącego narazić mienie Klubu na uszkodzenie lub zniszczenie, zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny w szatniach, toaletach, pod natryskami itp.,

§ 3. Fight Club

 1. Na salach ćwiczeń obowiązuje strój sportowy bez obuwia. Obuwie należy zostawić na szafce na buty bezpośrednio po wejściu do klubu,
 2. Podczas ćwiczeń obowiązuje używanie ręcznika. Należy położyć go na matach na zajęciach grupowych. W przypadku braku ręcznika należy zakupić ręcznik w recepcji Klubu, według obowiązującego cennika,
 3. Po skończeniu treningu Klient powinien zostawić po sobie porządek oraz proszony jest o dezynfekcję maszyn i mat,
 4. Osoby mające problemy zdrowotne, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem lub specjalistą oraz zapoznać się z przeciwwskazaniami dotyczącymi użytkowania maszyn znajdujących się w Klubie,
 5. Osoby mające wątpliwości, co do wykonania ćwiczenia bądź obsługi maszyny powinny poprosić o pomoc trenera,
 6. Trening personalny mogą prowadzić tylko instruktorzy Klubu. Nie dopuszcza się prowadzenia treningów indywidualnych przez osoby obce, nie będące instruktorami Klubu,
 7. Klienci Klubu zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia i treningi. Niedopuszczalne jest wchodzenie na salę po rozpoczęciu zajęć,
 8. Każdy ćwiczy na własną odpowiedzialność,
 9. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć grupowych oraz Instruktora,
 10. Podczas zajęć grupowych oraz indywidualnych włączone są nawiewy oraz muzyka. Rodzaj muzyki ustala instruktor prowadzący.

§ 4. Osoby odwiedzające

 1. Osoba odwiedzająca zwana dalej "gość" jest osobą, która nie jest czynnym zawodnikiem klubu.
 2. Gość ma prawo przebywania na terenie klubu w wyznaczonej strefie dla gości.
 3. Zabrania się gościom przebywania na sali ćwiczeń, szatniach oraz magazynie sportowym bez zgody instruktora.
 4. Goście zobowiązani są do zdjęcia lub zmiany obuwia tuż przed wejściem do klubu.
 5. Goście mają prawo korzystania ze stolika kawowego gdzie czeka darmowa kawa oraz herbata.
 6. Dla gości również udostępniona jest bieżnia elektryczna oraz cykloergometr (rowerek).

§ 5.Promocje

 1. Poza ofertami stałymi, okresowo obowiązywać będą oferty specjalne (promocje),
 2. Promocje nie podlegają łączeniu,
 3. Każda promocja jest ogłaszana przez Klub i obowiązuje do czasu odwołania,
 4. Promocje są opatrzone odrębnym regulaminem, z którym należy się zapoznać.
 5. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.