Klub Sportów Walki - Walhalla - Mińsk Mazowiecki
WALHALLA FIGHT CLUB
Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 178 , tel. 692-410-323

Statut Klubu

Statut
STOWARZYSZENIE "KLUB WALHALLA"
w Mińsku Mazowieckim
Rozdział I
Postanowienia ogólne

&1

Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARSZYSZENIE „KLUB WALHALLA” zwany jest w dalszej części statutu klubem. Dla potrzeb używany będzie również skrót: KW. Obejmuje programowo wszystkie formy kickboxingu, boksu, sportów i sztuk walki, wszelkich form przy muzyce jak również innych form sportowych.

&2

Klub z chwilą wpisania do rejestru nabywa osobowość prawną

&3

 1. Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska, a w szczególności województwo mazowieckie.
 2. Siedzibą władz Klubu jest miasto Mińsk Mazowiecki ale również tymczasowo dla potrzeb Klubu (inna gmina, miasto, wieś) jeśli zostanie utworzony oddział Klubu przez okres działania danego oddziału Klubu.
 3. Klub działa na podstawie Ustawy o Sporcie, Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.
 4. Klub używa pieczęci, godła, loga, flagi, barw, odznak i znaczków, wyróżnień oraz innych rzeczy organizacyjnych i może przyznawać je osobom fizycznym bądź prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
Cele, środki i zasady działania

&4

1.Celami Klubu w szczególności są:

 1. prowadzenie wszechstronnej działalności sprzyjającej rozwojowi sportu, rekreacji i wypoczynku.
 2. popieranie i promocja wszystkich rodzajów sztuk i sportów walki oraz innych form sportowych.
 3. doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu.
 4. prowadzenie szkolenia sportowego.
 5. zapewnienie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.
 6. organizowanie współzawodnictwa sportowego.
 7. uczestnictwo w imprezach i pokazach sportowych.
 8. organizowanie różnych form aktywności fizycznej oraz imprez sportowych.
 9. angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej.
 10. dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu.
 11. dbałość o zdrowie członków Klubu.
 12. popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.
 13. Skupianie wokół programu Klubu zainteresowanych osób fizycznych i prawnych, miłośników kickboxingu, sztuk i sportów walki i działaczy kultury fizycznej.

2.Klub realizuje swoje cele poprzez::

 1. Wspieranie członków Klubu w dążeniu do osiągania sukcesów sportowych oraz udzielanie wsparcia członkom Klubu, którzy osiągają sukcesy sportowe.
 2. Organizowanie i finansowanie:
  • zawodów o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz udział w tego rodzaju imprezach,
  • stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Klubu,
  • szkoleń, treningów, zgrupowań, kursów, obozów sportowych itp.
 3. zapewnienie członkom Klubu dostępu do infrastruktury sportowej
 4. organizację różnych form aktywności fizycznej,
 5. prowadzenie zajęć sportowych,
 6. współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami w kraju i za granicą,
 7. współpracę z placówkami oświatowymi,
 8. współpracę z organami administracji publicznej,
 9. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 10. pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Klubu.

&5

Klub realizuje swoje zadania statutowe w porozumieniu, współdziałaniu z władzami samorządowymi i państwowymi oraz stowarzyszeniami, federacjami i związkami sportowymi.

&6

 1. Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków, sympatyków i wolontariuszy.
 2. Klub może skupiać wokół siebie firmy, instytucje i osoby fizyczne wyrażające wolę wspierania statutowej działalności Klubu.
 3. Do realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

Rozdział III
Członkowie Klubu ich prawa i obowiązki

&7

 1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klub.
 2. członkowie Klubu dzielą się na:
  • - zwyczajnych
  • - wspierających
  • - honorowych
 3. Członkowstwo zwyczajne uzyskuje się po złożeniu pisemnego oświadczenia lub pisemnej deklaracji i przyjęciu przez Zarząd.

&8

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych( ukończone 18 lat). Członkiem zwyczajnym może zostać również osoba małoletnia (do 18 roku życia)posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, bez prawa udziału w głosowaniu na walnym zebraniu członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

&9

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu i zadeklarują pomoc materialno-finansową lub inną dla Klubu.

&10

 1. Członkowie wspierający mają prawo do:
  • Uczestnictwa bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach członków Klubu tylko z głosem doradczym
  • Zgłaszania wniosków i propozycji w obedz władz Klubu.
  • korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
 2. Członkowie wspierający są zobowiązani do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

&11

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna i organizacja szczególnie zasłużona dla Klubu, którym godność członka honorowego została nadana przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
 2. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

&12

Do obowiązków wszystkich członków Klubu należy:

 1. Czynny udział w działalności Klubu.
 2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
 3. Godne reprezentowanie Klubu.
 4. Płacenie składek na zasadach przyjętych i określonych uchwałą Zarządu Klubu, za wyjątkiem członków honorowych oraz innych świadczeń na rzecz Klubu.
 5. Klub ma prawo nakładania kar na członków Klubu. Tryb postępowania dyscyplinarnego jak i rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.

&13

 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
  1. wykluczenie,
  2. zrzeczenie się,
  3. Zrzeczenie się członkostwa możliwe jest po pisemnym powiadomieniu zarządu i po wypełnieniu zobowiązań wobec Klubu.
   Wykluczenie z Klubu możliwe jest w przypadku:
   Naruszenia postanowień Statutu lub decyzji władz Klubu,
   Podejmowania działań szkodzących obrazowi Klubu o wykluczeniu decyduje Zarząd zwykłą większością głosów.
 2. Nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich jeśli takowe zostały ustalone przez Zarząd przez okres co najmniej 3 miesięcy.
 3. Rozwiązania się Klubu.
 4. Śmierci członka Klubu.
 5. Utraty Praw Obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

Rozdział IV
Władze Klubu oraz ich organizacja

&14

 1. Władzami Klubu są:
  • Walne Zgromadzenie(Zebranie) Członków Klubu.
  • Zarząd.
  • Komisja Rewizyjna.

Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie. Wyjątek stanowią funkcje określone decyzją Zarządu.

&15

Walne Zgromadzenie (Zebranie) Członków Klubu:

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne zwołuje Zarząd Klubu w zależności od potrzeb nie inaczej niż stanowią przepisy.
 4. Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne zwoływane jest na wniosek Zarządu
 5. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 6. Na wniosek 1/3 członków Klubu i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 7. Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne odbywa się nie później niż 6 miesięcy od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały.
 8. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd zawiadamia członków, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

&16

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia (Zebrania) Członków Klubu należy:

 1. Opracowywanie planów i kierunków działania Klubu.
 2. Zatwierdzanie regulaminów przewidzianych statutem.
 3. Rozpatrywanie sprawozdań rocznych Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu.
 6. Podjęcie uchwały (decyzji) o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku, jeśli takowy został.
 7. Wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 8. Podejmowanie uchwał w innych sprawach, które ze względu na swoją ważność wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Klubu jest prawomocne:

 1. w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
 2. w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu ustnym, pisemnym, telefonicznym, drogą elektroniczną lub inną.
  1. W Walnym Zgromadzeniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd, niezależnie od osób, którym uczestnictwo w Walnym
  2. Zgromadzeniu przysługuje na mocy niniejszego statutu.
  3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

&17

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Klubu we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
 2. Zarząd Klubu składa się 5 osób w tym Prezesa oraz V-ce Prezesa. Zarząd Klubu wybiera Walne Zgromadzenie Członków Klubu na daną kadencję.
 3. Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezesa i V-ce Prezesa oraz ilość członków Zarządu w zależności od potrzeb.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności Prezesów, Prezesa lub V-ce Prezesa i co najmniej jednego z członków Zarządu.
 6. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu. W razie jego nieobecności zastępuje go V-ce Prezes.

Do kompetencji Zarządu Klubu w szczególności należy:

 1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Realizowanie uchwał Walnego zgromadzenia.
 3. Uchwala plan pracy i budżet.
 4. Powołuje i odwołuje sekcje Klubu.
 5. Sprawuje zarząd nad majątkiem.
 6. Powoływanie i odwoływanie komisji problemowych.
 7. Składanie sprawozdań z działalności Klubu.
 8. Określa wysokość składki członkowskiej, trybu jej uiszczania lub zwalniania ze składek.
 9. Ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenia, nagrody dla pracowników i działaczy, zatrudnionych w działalności statutowej i gospodarczej.
 10. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy i inne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia nowych członków Klubu bądź skreślenia z listy wskutek zrzeczenia się członkostwa.
 12. Ocenia działalność członków Klubu.
 13. Powołuje specjalistyczne komisje i zespoły robocze.
 14. Wydaje przepisy i regulaminy.
 15. Zwołuje Walne Zgromadzenie.

&18

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem bądź w inny sposób stracił zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu podejmuje Zarząd większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków.
 3. Zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków Klubu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania uchwały o zawieszeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Klubu jest ostateczna.

&19

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób powołanych przez Walne zgromadzenie.
 3. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
  1. sprawowanie nadzoru nad działalnością statutową i finansowo- gospodarczą Klubu.
  2. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
  3. posiada wyłączne prawo do zgłaszania wniosku o absolutorium dla Zarządu,
  4. występuje z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami działań Zarządu

&20

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie z Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu,
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
 3. Zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków klubu w terminie 30 dni od otrzymania uchwały o zawieszeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Klubu jest ostateczna.

&21

W przypadku ustąpienia członków władz w okresie kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu(wakatu) poprzez powołanie(dokooptowanie) nowych osób, liczba nowych członków uzupełniających skład nie może przekroczyć 1/3 liczby władz pochodzących z wyboru.

Rozdział V
Wyróżnienia, nagrody i kary

&22

Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień, nagród i kar określa regulamin opracowany przez Zarząd Klubu.

&23

 1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje zgodnie z regulaminem prawo wymierzania następujących kar:
  1. upomnienia,
  2. nagany,
  3. zawieszenia w prawach członka na okre do 12 miesięcy,
  4. skreślenie z listy członków Klubu.
 2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Klubu w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały o ukaraniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział VI
Majątek i fundusze Klubu

&24

 1. Na majątek Klubu składają się : nieruchomości, ruchomości oraz fundusze(jeśli takowe są),
 2. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych,
 3. Na fundusze Klubu składają się:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny i zapisy,
  3. dotacje i ofiarności publiczne,
  4. inne wpływy.

&25

 1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu, w tym podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis Prezesa bądź V-ce Prezesa Klubu,
 2. Do składania w imieniu Klubu oświadczeń woli w sprawach o charakterze niemajątkowym, uprawniony jest każdy z członków Zarządu Klubu, działający indywidualnie w porozumieniu z Prezesem bądź V-ce Prezesem Klubu.

Działalność gospodarcza

&26

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
  1. Działalność obiektów sportowych – 93.11.z
  2. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – 93.13.z
  3. Pozostała działalność związana ze sportem – 93.19.z

Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu

&27

Zmiany Statutu mogą być dokonywane tylko uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Klubu zwykłą większością głosów w obecności 50%+1 członków uprawnionych do głosowania.

&28

 1. O rozwiązaniu się Klubu decyduje Walne Zgromadzenie Członków Klubu większością głosów w obecności 50% członków uprawnionych do głosowania,
 2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek,(jeśli takowy będzie przy likwidacji),
 3. Jeżeli uchwała, o której mowa w pkt.2 nie stanowi inaczej, likwidatorami Klubu są Prezes i V-ce Prezes Zarządu.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

&29

W sprawach nieunormowanych ustaleniami niniejszego Statutu mają zastosowanie przepisy prawa.